SlideShow

  • Officer McKinney & Kai Inspecting Open Lockers
  • Officer Matt McKinney and Kai Inspecting Lockers
  • Officer McClannan, Officer Goley and Kai
  • Officer Chris Goley and Kai
  • Officer Chris Goley and Kai Next to Kai's Trophies
  • Officer Goley and Kai Demonstrating for a Crowd
  • Officer Chris Goley and Kai at an Obstacle Course

Show previous set of thumbnails

Show next set of thumbnails

◄ Back to K-9 Kai photos